Gedragsregels Jeugdtrainer

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
  veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
  zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan
  nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
  tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
  zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
  begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
  ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
  geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
  communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
  respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
  kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen
  tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of
  geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht
  met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
  uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning
  of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
  afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen
  die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in
  overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s)
  ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.